Privacy verklaring

Dübör Nederland B.V. (hierna te noemen “Dübör”), De Kreek 10, 4906 BB te Oosterhout zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Dübör gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Dübör verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie bestaat onder meer uit (bedrijfs)naam en adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, website, bankgegevens.

Dübör verwerkt vorenbedoelde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen Dübör en de afnemer van haar producten.

Dübör kan eveneens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Dübör kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Dübör informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Dübör de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Dübör zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dübör verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van de verkoop van producten en service- activiteiten.

Bewaartermijn

Dübör zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming (indien van toepassing)

Dübör heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: Dübör Nederland b.v., afd. administratie, info@dubor.nl tel. 0162-421111.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Dübör te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Dübör de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Dübör zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer de informatie/persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Dübör de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

Dübör verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Dübör deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met medewerkers van Dübör Gröneweg GmbH & Co. KG, Dübör Backtrennmittel und Apparatebau AG, Dübör France S.A.S.

Dübör maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dübör gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Dübör stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen. Dübör wisselt persoonsgegevens uit met Dübör Gröneweg GmbH & Co. KG, Dübör Backtrennmittel und Apparatebau AG, Dübör France S.A.S.

Wijziging privacyverklaring

Dübör behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.